سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مینا سله چی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد شوشتر،شوشتر،ایران.
فرج اله رحیمی – دکتری مدیریت ، دانشگاه شهیدچمران،واحد اهواز،گروه مدیریت،اهواز،ایران.
قنبر امیرنژاد – دکتری مدیریت ، دانشگاه شهیدچمران،واحد اهواز،گروه مدیریت،اهواز،ایران.

چکیده:

هدف پژوهش حاضر،بررسی تاثیرهوش سازمانی برکسب مزیت رقابتی درشعب بانک سینا استان خوزستان ،می باشد. جامعه آماری این تحقیق را ۲۲۰ نفر از مدیران، معاونین و عضو ارشد سازمان شعب بانک سینا تشکیل دادند؛ که با استفاده جدول کرجسی و مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ساده ۱۴۰ نفر از کارکنان به عنوان نمونه انتخاب شدند.ابزار شامل پرسشنامه سنجش هوش سازمانی (کارل آلبرشت) و پرسشنامه مزیت رقابتی( دکتر سید محمد مقیمی) می باشد. نتایج حاصل ازآزمون فرضیه های تحقیق حاکی از تایید فرضیه های پژوهش درسطح قابل قبولی بوده است وهوش سازمانی برکسب مزیت رقابتی تاثیرمثبت ومعناداری دارد.