سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عارف خیرجوساربانلار – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد
شهرام شاهرخی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
سیدیعقوب سیدمعصومی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی اردبیل
میرعلی سیدمعصومی – کارشناس ارشد اصلاح نباتات

چکیده:

تاثیرهورمون پیکس و سرزنی درجهت حذف غالبیت انتهایی در گیاه به جای افزایش رشد رویشی در راستای اقدام به افزایش رشد زایشی و در نتیجه باعث افزایش عملکرد و اجزای عملکرد گردد. طرح تحقیقی در منطقه مغان با ارقام پنبه به عنوان فاکتور اول شامل : شیرپان ورامین اولتان و مهر و فاکتور دوم شامل: تیمار سرزنی در ۳۰ روز بعد از گ لدهی هورمون پاشی پیکس در ۳۰ و ۱۵ روز بعد از گل دهی به همراه شاهد اجرا شد. این تحقیق به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در ۴ تکرار صورت گرفت. نتایج بدست آمده در بررسی صفت ارتفاع بوته بر روی ارقام و تیمارها و اثر متقابل بین این دو فاکتور اختلاف معنی دار مشاهده شد. مقایسه میانگین ها به روش آزمون چند دامنه ای دانکن نشان داد که رقم ورامین × هورمون پاشی پیکس در ۳۰ روز بعد از گلدهی با کاهش میانگین ارتفاع ۷۰cm نسبت به سایر ترکیب تیماری ها برتری داشت. صفات عملکرد وش و عملکرد دانه با توجه به نتایج بدست آمده اختلاف معن یداری نشان نمی دهند و در بررسی عملکرد صفت بیست غوزه ترکیب تیماری رقم ورامین × پیکس ۱۵ روز بعد از گل دهی با میانگین ۱۳۸ گرم بیشترین عملکرد را داشته است. در این مطالعه رقم ورامین با تیمار هورم ون پاشی نتیجه مطلوبی نشان داد