سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمد جواد نظری دلجو – گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
مصطفی عرب – گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی (پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ابوریح
احمد خلیقی – گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی (پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج)، د
رویا کرمیان – گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

مسیر فنیل پروپانویید و آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز (PAL; EC 4.3.1.5) به ترتیب مهمترین مسیر بیوسنتزی مواد فنولی (لیگنین، اسیدهای فنولی و فنلاونوییدها) و مهمترین آنزیم دخیل در این متابولیسم با وظایف ساختاری و مکانیزم های دفاعی مختلف می باشند. کاهش تشکیل لیگنین یکی از دلایل خمیدگی ساقه به عنوان مهمترین عارضه پس ازبرداشت ژربرا می باشد. با توجه به نقش هورمون سالیسیلیک اسید روی فعالیت آنزیم PAL و درنتیجه تشکیل ترکیبات فنلی مانند لیگنین آزمایشی با سطوح مختلف هورمون سالیسیلیک اسید در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با ۳ فاکتور کولتیوار (کولتیوارحساس و مقاوم به خمیدگی)، هورمون (۱ و ۰/۷۵ و ۰/۵ و ۰/۲۵ و ۰ میلی مول) و زمان اعمال تیمار SA با ۳ تکرار در آزمایشگاههای فیزیولوژی و شیمی گیاهی دانشگاه بوعلی سینای همدان به انجام رسید. براساس نتایج حاصل از آزمایش فعالیت آنزیم PAL و تشکیل لیگنین تحت تاثیر تیمارهای مختلف قرار گرفتند. میزان فعالیت آنزیم در کولتیوارهای مختلف متفاوت بود؛ به طوری که کولتیوارهای ‘Double dutch’ و ‘Ecco’ به ترتیب دارای بیشترین و کمترین فعالیت آنزیمی بودند. بر اساس نتایج حاصل از آزمایش میزان فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز، تشکیل لیگنین، دوام عمر و درصد خمیدگی ساقه در کولتیوارهای مقاوم و حساس به خمیدگی روند متفاوتی داشتند.