سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شمایل سالمی پاریزی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
سعید وزان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
حسین نجفی – موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
جهانفر دانشیان – موسسه تحقیقات تهیه واصلاح نهال و بذر

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر هورمون جیبرلیک اسید بر افزایش میزان رقابت سویا با علف هرز تاج خروس ریشه قرمز ودر شرایط استفاده از دزهای کاهش یافته علف کش ایماز تاپیر ، آزمایشی در سال ۱۳۸۸ و در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج انجام شد. تیمار ها شامل غلظت های جیبرلیک اسید ۰ ، ۷۵ و ۱۵۰μmol و دزهای کاهش یافته علف کش ایمازتاپیر ۰ ، ۰/۲۵ و ۰/۵۰ و ۰/۷۵ لیتر در هکتار بودند. نتایج آزمایش نشان دادند که هر دو شاخص برداشت و تلاش زادآوری کاهش داد. در رابطه با طول میانگره ها، جیبرلیک اسید باعث افزایش طول میانگره اول و کاهش طول میانگره آخر شد و تعداد غلاف در بوته هورمون کاهش یافت