سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رسول خسروی – کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی
مرتضی الماسی – استاد گروه مکانیزاسیون و ماشین های کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ع
حسین باخدا – عضو هیئت علمی گروه مکانیزاسیون کشاورزی -دانشگاه آزاد اسلامی واحد علو
حسین قنواتی – کارشناس ارشد آزمایشگاه کارخانه تولید کمپوست اصفهان

چکیده:

برای تولید کمپوست روشهای متفاوتی وج ود دارد که می توان برگرداندن توده، سیستم راکتوری، ورمی کمپوست، همرفت طبیعی، هوادهی فعال، و غیره را برشمرد. روش مورد استفاده در این تحقیق برگرداندن توده بوده است، در واقع این طرح مبتنی بر ارائه یک برنامه مناسب برای هوادهی با دستگاه ویندروترنر برای کوتاه کردن مدت زمان تولید کمپوست با کیفیت مناسب می باشد. با توجه به بالا بودن رطوبت و کمبود تخلخل در توده جهت رفع این معضل از تراشه های چوب برای کاهش رطوبت و افزایش میزان خلل و فرج در تعدادی از توده ها استفاده شد و اثر آن بررسی گردید. تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی مورد آزمایش و مقایسه قرار گرفت. با توجه به فاکتورهای نسبت کربن به ازت، اسیدیته، درصد مواد آلی، درجه حرارت سری دوم توده ها(توده در هفته اول و دوم سه بار، هفته سوم دو بار، هفته چهارم و پنجم یک بار و از آن پس هر دو هفته یک بار زیرورو شدند ) با مواد زباله به همراه تراشه چوب بهترین سری از توده ها بوده است.