سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا مرادی فرادنبه – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد)گرایش جوشکاری(، دانشکده مهندسی موا
مرتضی شمعانیان اصفهانی – دانشیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین ادریس – استاد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این تحقیق، جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی کامپوزیت نانوساختار زمینه آلومینیمی تقویت شده با ذرات کاربید بورمورد بررسی قرار گرفت. کامپوزیت مورد نظر به روش نورد تجمعی و پس از ۱۱ سیکل تولید شد. سپس نمونه هایکامپوزیتی با استفاده از روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی و با در نظر گرفتن سه هندسه مختلف پین شامل استوانه ای، مربعی و مثلثی به یکدیگر متصل شدند. ارزیابی ریزساختاری جوش با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی انجام شد و نشان داد که پین مربعی در مقایسه با دو پین دیگر باعث خردشدن و توزیع بهتر ذرات تقویت کننده در زمینه شده است. تست کشش عرضی اتصالات نیز جهت ارزیابی خواص مکانیکی نمونه ها انجام شد. نتایج نشان داد که نمونه های جوشکاری شده توسط پین مربعی دارای بالاترین استحکام و بیشترین میزان ازدیاد طول در مقایسه با پین مثلثی واستوانه ای بوده است