سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی جهانگیری – هیئت علمی گروه مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
علیرضا حجی ملایری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله به بررسی تاثیر هندسه خیابان بر نحوه انتشار آلایندههای ایجاد شده توسط وسایل نقلیه در شهر اصفهان پرداخته شده است مدل توربولانسی دو معادلهایk-epsilon RNGبه همراه مدل انتقال گونهها بدون واکنش، بهترتیب برای بررسی میدان باد و پخش آلودگی در داخل مجراهای خیابان به کار گرفته شدهاند. برای شبیه سازی انتشار آلودگی حاصل از وسایل نقلیه، یک خط منبع آلودگی در وسط خیابان قرار داده شده است. برای بررسی چگونگی پخش آلودگی در مجراهای واقعی، ساختمان هایی با ارتفاع ۱۵ متر در نظر گرفته شده است. مجرای خیابان نیز در نسبت منظریهای ۱ و ۴ بررسی میشود. از نتایج دیده میشود که با تنگ تر شدن مجرای خیابان مقدار غلظت آلایندهها افزایش مییابد و تهویه آلایندهها در خیابان بدتر انجام میشود.