سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

زهرا اصلانی – دانش آموخته کارشناسی ارشد باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
عباس حسنی – استادیارگروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
زهره روحی – دانش آموخته کارشناسی ارشد باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
سیدعلی غیبی – دانش آموخته کارشناسی ارشد باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر همزیستی قارچهای مایکوریزا تحت شرایط تنش خشکی بر برخی پارامترهای رشدی و میزان اسانس در گیاه ریحان، یک آزمایش گلدانی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و در چهار تکرار اجرا گردید. تیمار های آزمایشی شامل سه سطح تنش خشکی، انجام آبیاری هر ۴ روز یکبار ( شرایط بدون تنش)، آبیاری هر ۸ روز یکبار ( تنش خشکی ملایم) و آبیاری هر ۱۲ روز یکبار (تنش خشکی شدید) و همچنین کاربرد دو گونه قارچ مایکوریزا (Glomus mosseae و Glomus intraradices) و عدم کاربرد قارچ (شاهد) بودند. نتایج نشان داد که بیشترین مقدار پارامترهای رشدی (ارتفاع بوته، قطر ساقه، وزن تر و خشک برگ و ساقه، تعداد برگ، عملکرد اسانس و درصد اسانس در تیمار تلقیح با گونه G. mosseae و شرایط بدون تنش و کمترین مقدار پارامتر های اندازه گیری شده در تیمار شاهد و شرایط تنش شدید مشاهده گردیدند. تیمار تلقیح با گونه G. intraradices نسبت به شاهد برتری داشته اما اثرات آن نسبت به تیمار تلقیح با G. mosseae کمتر بود.