سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهرا اصلانی – کارشناسی ارشد
مریم میرزایی – دانشجوی کارشناسی ارشدزیست شناسی

چکیده:

یکی از ارکان اصلی درکشاورزی پایدار استفاده از کودهای زیستی دراکوسیستمهای زراعی با هدف حذف یا کاهش قابل ملاحظه در مصرف نهاده های شیمیایی است Sharma, 2002 قارچهای مایکوریزا یکی از انواع کودهای زیستی بودکه دارای رابطه همزیستی با ریشه اغلب گیاهان زراعی می باشند و ازطریق افزایش جذب عناصر غذایی مانند فسفر، نیتروژن، برخی عناصرریزمغذی افزایش جذب آب و افزایش مقاومت در برابر عوامل بیماریزا سبب بهبود رشد نمو و عملکرد گیاهان میزبان درسیستم کشاورزی پایدار می شود Sainz et al.,1998 مطالعات نشان میدهند که قارچهای مایکوریزا به رشد گیاهان تحت شرایط تنش خشکی بوسیله کاهش تنش و افزایش جذب عناصر غذایی کمک می کنندRuiz-lozano et al., 1996 .)