سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

صابر اوستاخ – مربی موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی فرزانگان
شهاب ربانی – موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی فرزانگان
حمیدرضا تقی زاده – دانشجوی کارشناسی عمران

چکیده:

امروزه تولید بتن با مقاومت فشاری بالا یکی از مواردی استکه سبب شده تا تاثیر مواد مختلف برروی کیفیت بتن مورد بررسی قرارگیرد دراینمقاله سعی برآن است تا تاثیر همزمان مخلوط زرنیخ آهک و بنتونیت را برمقاومت فشاری بتن مورد بررسی قرار داد به منظور بررسی تاثیر همزمان زرنیخ بنتونیت و اهک برروی مقاومت فشاری بتن یک سری مطالعات آزمایشگاهی انجام پذیرفت دراین تحقیق ازسنگدانه شکسته کوهی سیمان پرتلند نوع II پودرحاوی زرنیخ بنتونیت و آهک و اب استفاده شده است پودرمورد استفاده با درصدهای وزنی ۵و۱۰و۱۵ جایگزین سیمان گردیدها ست دراین تحقیق برای ساخت آزمونه ها از قالبهای مکعبی ۱۰*۱۰*۱۰ سانتیمتر استفاده شد و مقاومت فشاری ازمونه ها درسنین ۷و۲۸ روزپس از عمل آوری مورد آزمایش قرارگرفتند همچنین وزن مخصوص آزمونه ها نیز تعیین گردیدند براساس نتایج بدست آمده وجود این ترکیب درمخلوط بتن باعث افزایش مقاومت بتن می گردد.