سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اسرا عسکری – گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
بابی سان عسکری – گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
زین العابدین فلاح –
ایوب مهدی وند – گروه تربیت بدنی دانشگاه پیام نور

چکیده:

هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر ۶ هفته تمرین هوازی براکسیژن مصرفی بیشینه وبرخی از ترکیبات خونی مانندمیزان آهن، فریتین، تعداد گلبول قرمز ، هماتوکریت ، هموگلوبین و شاخص های گلبول قرمز ) MCV ، MCH MCHc و RDW زنان ۴۵-۳۰ ساله غیرورزشکارشهرستان گلوگاه می باشد آزمودنی هابا استفاده از روش همتا سازی از روی VO2max بدست آمده از آزمون یکمایل راه رفتن ) ۱۸۵۵ متر( به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند . قبل از شروع تمرینات ،آزمودنی ها برای ارزیابی میزان VO2max و ارزیابی ترکیبات خون، مورد آزمایش و بررسی قرار گرفتند . سپس گروه تجربی به مدت ۶ هفته، هر هفته ۷ جلسه و هر جلسه ۱ ساعت تحت تمرین هوازی قرار گرفتند برای تحلیل یافته ها از آزمون t همبسته برای مقایسه میانگین های پیش آزمون وپسآزمون هر گروه واز آزمون t =5/ مستقل برای مقایسه گروه ها در سطح ۵۰ α استفاده شد. پس از هشت هفته تمرین هوازی مقادیر VO2max ، RBC ، Hct ، Hb در گروه تجربی در مرحله پس آزمون نسبت به پیش آزمون افزایشمعنا دار و مقادیر آهن، فریتین، MCV و MCH و MCHc کاهش معناداری را نشان دادند. ولی تغییرات )کاهش ( RDW معنی دار نبوده است وگروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل از نظر vo2max افزایش معنی داری واز نظرفریتین، آهن، گلبول قرمز، MCV و MCH کاهش معناداری را نشان دادند و بقیه ی متغیرها تغییرات معنی داری نشان ندادند. نتایج این تحقیق مؤید این مطلب است که تمرینات هوازی نه فقط تاثیر مطلوبی در سازگاری قلبی و عروقی دارند، بلکه موثرترین عامل در افزایش توان هوازی هم می باشند