سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمید بلالی – استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا
مهدی منتشلو – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سی

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر پایداری زیست محیطی کشاورزی در شهرستان قروه انجام شده است.ابزار مورد استفاده در این تحقیق که به روش پیمایشی و از نوع توصیفی است، پرسشنامه ای بود که روایی آن بر اساس نظر جمعی از۰/ اساتید تأیید گردید. پایایی آن نیز با محاسبه از طریق ضریب کرونباخ آلفا ) ۲۸ α= ( برآورد شد. برای توصیف و تحلیل داده ها از شاخص های آماری و آزمونها و ضرایب همبستگی استفاده نمودیم . نتایج نشان داد بیشترین تاثیر اجرای این طرح روی میزان برق مصرفی است که به گفته کشاورزان منتخب تاثیر متوسط تا زیادی داشته است. مقدارکنترل زراعی آفات و بیماریها دومین تاثیرهدفمندی یارانه ها بر پایداری محیط زیست در شهرستان قروه است. مقدار مصرف آفت کش، جلوگیری از هدرروی آب و میزان مصرف گازوییل از تاثیرات بعدی هدفمندی یارانه هاست که در اولویت قرار دارند. در مقابل تاثیر روی تناوب زراعی و میزان استفاده از آیش کمترین اولویت را در مجموع شاخص ها دارند. همچنین بین سن، سابقه کار افراد و تعداد قطعات کشاورزی با میزان تاثیرپذیری از هدفمندی یارانه ها و اثر گذاری بر پایداری محیط زیست تفاوت معناداری وجود دارد