سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

صادق آزادبخت – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
مسعود رفیعی – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
پیام پزشکپور – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی لرستان
علی خورگامی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

چکیده:

به منظور بررسی اثرکودبیولوژیک نیتروکسین برعملکرد و صفات مورفولوژیکی ارقام ذرت ازمایشی به صورت فاکتوریل درقالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی و درسه تکرار درسال ۱۳۹۰ درمنطقه ی کوهدشت انجام گرفت سه رقم S.C 704 ، N.S 640 و ماکسیما ۵۲۴ و چهارتیمار کود دهی شامل کاربرد نیتروکسین به صورت سرک کاربرد نیتروکسین به صورت بذرمال کاربرد نیتروکسین بصورت توام بذرمال + سرک و عدم کاربرد نیتروکسین مورد بررسی قرارگرفتند نتایج نشان داد که کود بیولوژیک اثرمعنی داری ازنظر اماری روی عملکرد داشت با استفاده ازتیمار کودی نیتروکسین بصورت توام سرک +بذرمال صفات شاخص سطح برگ ارتفاع بوته ارتفاع بلال اززمین تعدادبرگ قطساقه وزن خشک بوته درزمان گلدهی طول بلال تعداددانه دربلال وزن هزاردانه عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه درارقام مورد ازمایش افزایش یافت .