سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

افسانه شجاعی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و تحقیقات اهواز
مجتبی علوی فاضل – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
ابراهیم فتاحی نژاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر نیتروژن و کود زیستی نیتروکسین برپروتئین گندم آزمایشی بصورت فاکتوریل درقالب طرح بولک کامل تصادفی ۴تکرار درپاییز ۸۹ درشهرستان بهبهان اجرا شد فاکتوراول شامل ۵۰و۱۰۰و۱۵۰ کیلوگرم نیتروژن درهکتار وفاکتور دوم کاربرد کودزیستی نیتروکسین با سه سطح عدم تلقیح تلقیح ۳و۶لیتر درهکتار با بذربود صفاتی ازقبیل پروتئین دانه گندم عملکرد پروتئین و پروتئین برگ مورد بررسی قرارگرفتند نتایج نشان داد که تیمارهای آزمایشی اثرمعنی داری برپروتئین گیاه گندم ایجاد نمودند کاربرد نیتروکسین باعث افزایش ۵۳درصدی درعملکرد پروتئین شده است.