سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

طیبه مشهدی – دانشجویکارشناسی ارشد کشاورزی اکولوژیک
علی نخ زری مقدم – استادیار دانشکده کشاورزی مجتمع آموزش عالی گنبد
حسین صبوری – استادیار دانشکده کشاورزی مجتمع آموزش عالی گنبد

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر نیتروژن و کشت مخلوط برعملکرد و اجزای عملکرد گندم و نخود در شرایط آب و هوایی گنبد آزمایشی در سال زراعی ۸۹-۸۸ بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۳ تکرار در مزرعه آزمایشی و پژوهشی مجتمع آموزش عالی گنبد به اجرا درآمد دراین بررسی ۴ الگوی کاشت کشت خالص گندم W کشت مخلوط ۲ ردیف گندم و ۱ ردیف نخودW2C1 کشت مخلوط ۱ ردیف گندم و ۲ ردیف نخودW1C2 و کشت خالص نخود C و ۵ میزان نیتروژن ۰، ۲۵ ، ۵۰ ، ۷۵ و ۱۰۰ کیلوگرم درهکتارمورد بررسی قرارگرفتند نتایج نشان داد که حداکثر عملکرد با ۶۶۹۹ کیلوگرم درهکتار مربوط به کشت خالص گندم و حداقل عملکرد با ۱۹۵۰ کیلوگرم درهکتار مربوط به تیمار کشت خالص نخود بود حداکثر وزن هزار دانه با ۲۱۳/۷ گرم مربوط به کشت خالص نخود و حداقل آن با ۳۸/۷۱ گرم مربوط به کشت خالص گندم بود. بالاترین شاخص برداشت با ۴۳/۰۶ درصد متعلق به تیمار کشت خالص گندم و کمترین شاخص برداشت با ۲۴/۰۱ درصد متعلق به تیمار کشت خالص نخود بود تیمار کشت خالص گندم با ۱۰۴/۷ سانتی متر حداکثر ارتفاع و تیمار کشت خالص نخود با ۷۸/۵۱ سانتی متر حداقل ارتفاع را داشت مصرف نیتروژن عملکرددانه را افزایش داد با عدم مصرف نیتروژن عملکرد دانه حداقل و برابر با ۳۶۹۴ کیلوگرم درهکتار بود مصرف نیتروژن ارتفاع گیاه را افزایش داد ارتفاع گیاه با عدم مصرف نیتروژن ۷۸/۳۱ سانتی متر و با مصرف ۱۰۰ کیلوگرم نیتروژن درهکتار ۹۵/۴۵ سانتی متربود