سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زهره صداقت کیش – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد میوه کاری شهید چمران اهواز
نوراله معلمی – دانشیار و عضو هیات علمی گروه باغبانی چمران
مجید راحمی – استاد و عضو هیاتعلمی باغبانی شیراز
سیدمحمدحسن مرتضوی – استادیار و عضو هیات علمی گروه باغبانی چمران

چکیده:

به منظور بررسی نقش تغذیه بر بهبود کیفیت ظاهری میوه انار، در سال ۱۳۸۸ سولفاتروی ۰۰/۳و۰/۶ درصد در زمان کامل شدن ۱ و ۳ درصد در زمان ۲ هفته بعد از اوج گلدهی محلولپاشی شدند. آزمایش به صورت فاکتوریل دو /۵ ، سطح برگ جوان و اوره ۰ عاملی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی انجام شد و مقایسه میانگینها با آزمون دانکن در سطح احتمال ۱ و ۵ درصد صورت گرفت. نتایج نشان داد ترکخوردگی میوه با وزن پوست و میزان عناصر روی و نیتروژن برگ همبستگی معکوس دارد. هرچند تیمارهای اوره و سولفاتروی به تنهایی و یا برهمکنش آنها از نظر آماری تاثیر معنیداری بر صدمات آفتابسوختگی نداشتند ولی مشاهده شد امکان کاهش صدمات ترکخوردگی و آفتابسوختگی میوه با کمک عناصر روی و نیتروژن وجود دارد