سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رئوف سیدشریفی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل موسسه تحقیقات آب و خاک تهران
کاظم خاوازی –
فریبرز پیغامی –
میرناصر سیدی –

چکیده:

منظور بررسی کارایی مصرف کود و بیوماس تولیدی سورگوم در پاسخ به تلقیح با باکتری های محرک رشد گیاه در سطوح مختلف نیتروژن، آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۹ به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل انجام شد. فاکتور های مورد بررسی شامل سطوح مختلف از کود نیتروژن در چهار سطح (صفر ، ۶۰ ، ۱۲۰ ، ۱۸۰ کیلوگرم در هکتار ) و پرایمینگ بذر با باکتری های محرک رشد در سه سطح ( باکتری ازوسپیریلیوم لیپوفروم استرینOF ازتوباکتر کروکروم استرین ۵ و عدم پرایمینگ بذر با این باکتری ها به عنوان شاهد) بودند. نتایج نشان داد که این گیاه در شرایط محیطی اردبیل قادر به تولید دو چین در یک فصل زراعی می باشد. عملکرد علوفه به طور معنی داری تحت تاثیر چین، سطوح کود نیتروژن پرایمینگ بذر با باکتری های محرک رشد، اثر متقابل نیتروژن × پرایمینگ بذر با باکتری های محرک رشد، اثر متقابل پرایمینگ بذر با باکتری های محرک رشد در چین، اثر متقابل چین × سطوح نیتروژن قرار گرفتند. میزان بیوماس در چین اول بیشتر از چین دوم براورد گردید. مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین میزان بیوماس علوفه در کرت هایی براورد گردید که ۱۸۰ کیلوگرم کود نیتروژن در پرایمینگ بذر با ازوسپریلیوم به کار برده شد و کمترین مقدار ان در حالت عدم پرایمینگ بذر با باکتری های محرک رشد و بدون مصرف کود نیتروژن براورد گردید