سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدرضا خدادادی بالانقیبی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

چکیده:

به منظور بررسی اثرات مقادیر مختلف نیتروژن تعدادنشا و تراکم کاشت درزراعت اصلی برعملکرد محصول راتون برنج رقم سنگ طارم آزمایشی درمزرعه ای واقع درشهرستان بابل درسال زراعی ۱۳۸۷ انجام گردید این ازمایش بصورت اسپلیت فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار اجرا شد چهارسطح کود نیتروژن ۹۲و۶۹و۴۶و۰کیلوگرم درهکتار ازمنبع کود اوره به عنوان عامل اصلی و عامل فرعی شامل فاکتوراول دو تراکم کاشت ۱۲۰و۴۰بوتهدرمترمربع به ترتیب با آرایش کاشت های ۸/۳×۱۰ و ۱۶/۶×۱۵ سانتی متر و فاکتور دوم دو روش کاشت بوته ای تک نشا و کپه ای ۳ نشا یا جوانه بود بیشترین عملکرددانه محصول راتون به ترتیب با مصرف ۴۶و۹۲ کیلوگرم نیتروژن درهکتار بدست آمد همچنین حداکثر عملکرددانه محصول راتون با تعداد ۳ نشا و تحت تراکم ۱۲۰ بوته درمتر مربع حاصل شد.