سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی برقی – دانشجویان کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه محقق اردبیلی
احمد توبه – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
نسیم حسن زاده –
حمیده نیکنام –

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر نیتروژن و ارقام با زمان های مختلف رسیدگی بر صفات مختلف مورفولوژیکی و عملکرد سیب زمینی آزمایشی در سال زراعی شامل چهار سطح کودی ۰ ۸۰ و۲۴۰کیلوگرم A 9831 به صورت فاکتوریل بر پایه بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار انجام شد. فاکتور شامل سه رقم ساتینا )زودرس(، دراگا )متوسط رس( و آگریا )دیررس( بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثرBنیتروژن خالص در هکتار و فاکتوراصلی رقم برروی تمام صفات اندازه گیری شده شامل تعداد و وزن خشک استولون، تعداد، وزن خشک و عملکرد غده و شاخص برداشت معنی دار بود و اثر اصلی نیتروژن هم بر روی تمام صفات به جز تعداد استولون معنی دار بدست آمد. همچنین اثر متقابل این عوامل بر روی صفات عملکرد و تعداد غده و وزن خشک استولون معنی دار بود.