سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سارا صنایعی – دانشجویان کارشناسی ارشددانشگاه محقق اردبیلی
علی عبادی – اعضا هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
محمد صدقی –
عبدالقیوم قلی پوری –

چکیده:

به منظور بررسی اثر سطوح مختلف تنش خشکی در گیاه یونجه آزمایشی بصورت فاکتوریل ۴×۳ درقالب طرح کاملا تصادفی در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی اجرا شد تنش خشکی در سه سطح ۳۵ ، ۶۰ و ۸۵ درصد ظرفیت مزرعه ای و کود نیتروژنه در چهار سطح ۰ ، ۳۰ و ۶۰ و ۹۰ کیلوگرم درهکتار برروی بذور یونجه همدانی درگلدان اعمال گردید مصرف نیتروژن فاکتورهای فلورسانس اولیه فلورسانس حداکثر و عملکرد کوانتومی را در شرایط بدون تنش تحت شرایط تنش کم آبی سه روز و نیز یک هفته بعد از تنش تحت تاثیر قرار داد تیمارهای ۶۰%FC و FC85% تاثیر چندانی برعملکرد کوانتومی یونجه نداشته است مصرف نیتروژن سبب گردید تا در شرایط تنش عملکرد کوانتومی درحد بالایی حفظ شود همچنین اثر متقابل معنی داری بین صفت عملکرد کوانتومی در شرایط سه روز بعد از تنش و هفته اول تنش وجود داشت و در تنش طولانی مصرف نیتروژن عملکرد کوانتومی را نسبت به عدم مصرف آن درحد بالاتری حفظ نمود.