سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فریده عباسی شاهمرسی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی
علی عبادی – اعضای هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
سعید خماری –

چکیده:

به منظور مطالعه اثر نیتروژن برمیزان کلروفیل روابط آبی و مقاومت روزنه ای یونجه در شرایط شوری آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار در سال ۸۹ در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی اجرا شد دراین آزمایش بذور یونجه پس از ضد عفونی شدن درگلدان کاشته شد نیتروژن بر مبنای ۰ ، ۳۰ ، ۶۰ و ۹۰ کیلوگرم درهکتار اعمال شد شوری در سه سطح ۰ ، ۰/۱ و ۰/۲ مولار اعمال گردید. دراین آزمایش کلروفیل برگ با استفاده ازدستگاه SPAD 502 مقاومت روزنه ای با استفاده ازدستگاه پرومتری و پتانسیل اسمزی و رطوبت نسبی اندازه گیری شد. با افزایش شوری پایداری کلروفیل پتانسیل اسمزی رطوبت نسبی به طور معنی داری کاهش یافت ول یمیزان میزان مقاومت روزنه ای به طور معنی داری افزایش یافت.