سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حکیمه صالحی پورمهر – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
فرهاد بهتاش – استادیارگروه باغبانی دانشگاه تبریز

چکیده:

تمامی گیاهان برای رشد و نمو نیاز به نیتروژن دارند. مصرف بیش از حد کودهای نیتروژنی باعث افزایش غلظت نیترات دراندام های قابل مصرف سبزیجات میشود. بسیاری از سبزیجات ازت نیتراته را در خود تجمع می دهند. ازت نیتراته برای گیاهان سمی نبوده ولی برای اشخاصی که این سبزیجات را مصرف می کنند مضر می باشند. این مطالعه در پاییز ۱۳۸۷ در گلخانه طراحان باغ سبز آذربایجان واقع در شهر تبریز انجام یافت. هدف از اجرای این طرح بررسی تاثیر سطوح مختلف کود نیتروژن (نیترات کلسیم) وپتاسیم (سولفات پتاسیم) در تجمع نیترات در کاهو بود. بستر کاشت در این تحقیق پرلیت انتخاب شد و کودهای استفاده شده شامل سه سطح مختلف نیترات کلسیم ۱میلی مول، ۲میلی مول، ۳میلی مول و سولفات پتاسیم ۳/۰میلی مول، ۶/۰میلی مول، ۹/۰ میلی مول بود و میزان غلظت بقیه عناصر ثابت در نظر گرفته شد. این تحقیق در قالب طرح بلوک کاملا تصادفی با تعداد تکرار۳ انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که نیترات کلسیم و سولفات پتاسیم در تجمع نیترات در کاهو نقش دارند. ولی نقش نیترات کلسیم زیادتر از سولفات پتاسیم می باشد.