سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب های شهری

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اعظم گرمئی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
حجت امامی – دانشیار گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
رضا خراسانی – دانشیار گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

پدیده فرسایش یکی از اصلی ترین فرایندهای تخریب اراضی در مناطق مختلف دنیا و از جمله ایران است، یکی از متغیرهای مهم و تأثیرگذار بر روی فرسایش خاک پوشش گیاهی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین رواناب و رسوب با پوشش گیاهی و درصد تراکم آن انجام گرفت. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی در تیمارهای، شامل گل گاوزبان، شاه تره و خاکشیر در سه تکرار انجام شد. کرتهایی با ابعاد یک متر مربع ایجاد شد. برای بررسی اثرات درصد پوشش گیاهی، آسمانه های گیاهی شامل خاک بدون پوشش گیاهی (صفر درصد تراکم یا شاهد) ، ۳۰ – ۲۰% (تراکم کم) ، ۶۰-۴۰% (تراکم متوسط) و بیش از ۷۰ درصد آسمانه گیاهی (تراکم زیاد) در نظر گرفته شد. در هر یک از کرتها حجم رواناب حاصل از باران طبیعی و مقدار رسوب اندازهگیری شد. نتایج نشان داد که بیشترین و کمترین ارتفاع رواناب مربوط به پوشش گیاهی خاکشیر و گلگاوزبان است. در رابطه با درصد پوشش گیاهی نیز کمترین و بیشترین ارتفاع رواناب در پوشش صفر و بیش از ۷۰ درصد مشاهده شد.