سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین زریوری – کارشناس ارشد خاک و پی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
مهدی سیاوش نیا – استادیار گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده:

دیوارهای حایل خاک مسلح ژئوسینتتیکی عموما براساس روش تعادل حدی طراحی می شوند دراین روش تاثیر مواردی همچون شرایط مرزی خاص سختی مسلح کننده ها ونوع پوسته درنظر گرفته نمی شوند همچنین تغییر شکل دیوار عموما بطور صریح در طراحی مورد توجه قرار نمی گیرد دراین مقاله به روش اجزا محدود و با استفاده ازنرم افزار Plaxis2D تاثیر صلبیت پوسته با تغییر در نوع پوسته پیوسته و غیرپیوسته به ازای سربارهای مختلف برجابجایی افقی پوسته نشست قائم و توزیع نیروی کششی مسلح کننده ها ژئوگرید ها مورد بررسی قرارگرفته است نتایج تحلیل عددی نشان میدهد که تغییر شکل دیوار و توزیع نیروی کششی در مسلح کننده ها بطور عمده متاثر از نوع پوسته پیوسته و غیرپیوسته می باشد همچنین این نتایج نشان میدهد که استفاده از پوسته پیوسته بهجای پوسته غیرپیوسته می تواندمقادیر جابجایی افقی و نشست قائم را به نصف کاهش دهد.