سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پژمان فولادی – کارشناس ارشد مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی
مصطفی طیبی ثانی – دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه ریعی در تربیت بدنی، بورسیه دکتری دانشگاه
افسانه روحانی – کارشناس ارشد مدیریت و برنامه ریزی درتربیت بدنی
رسول شهرآئینی –

چکیده:

تضاد رفتاری است که به وسیله برخی از اعضاء در جهت مخالفت با بقیه صورت می گیرد . در تمامی کوشش های انسانی، اگر همکاری یک روی سکه باشد، تضاد روی دیگر آن است. هدف مطالعه حاضر بررسیتاثیر نوع رشته ورزشی انفرادی و تیمی در حل تضاد مربیان ورزشی است. ۱۵۵ مربی ورزش ) ۱۵۵ مربی انفرادی – ۱۵۵ مربی تیمی( به پرسشنامه استاندارد تضاد به صورت داوطلبانه پاسخ دادند . از میانگین ، انحراف معیار برایتوصیف متغیر ها و از روش t استیودنت برای آزمون فرض های تحقیق استفاده شد. نتایج نشان داد که شیوه های حل تضاد در بین دو گروه مربیان رشته های انفرادی و تیمی با هم تفاوت معنی داری دارد. بدین ترتیب که مربیان رشتهانفرادی از شیوه حل مساله و مربیان رشته تیمی از شیوه مذاکره برای حل تضاد استفاده می کنند