سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سولماز رمضان زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلبهار
مصطفی جعفریانی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مشهد

چکیده:

به منظور مطالعه اثرات شوری مختلف بر خصوصیات جوانه زنی بذور خیار آزمایشی در قالب فاکتوریل با طرح پایه کاملا تصادفی در سال ۱۳۹۰ انجام شد. فاکتورهای آزمایشی شامل سه نمک شامل( Nacl و Kcl و Cacl2) و پنج سطح شوری ( صفر و ۴ و ۸ و ۱۲ و ۱۶ دسی ذیمنس بر سانتی متر مربع) بود. نتایج نشان داد که تاثیر نوع نمک بر کلیه صفات مورد ارزیابی معنی دار بود. تاثیر نوع نمک بر صفات سرعت جوانه زنی، وزن خشک، طول ساقه چه، در سطح ۱% معنی دار بود، ولی بر صفت نسبت طول ریشه چه به ساقه چه نبود. مقایسه میانگین ها نشان داد بیشترین درصد جوانه زنی در نمک Nacl با ۵۱/۵۱ درصد و کمترین در تیمار نمک Cacl2 با ۴۵/۳۸ درصد بود. تاثیر نوع نمک بر این صفت نشان داد که تیمار Cacl2 کمترین سرعت جوانه زنی به مقدار ۸/۸۱ درصد دیده شد، و تیمار Nacl افزایشی برابر ۲۵/۱ درصد نسبت به تیمار Cacl2 نشان داد.