سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی بازو – مدرس دانشگاه آزادشوشتر
منصور منتظری – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
قدرت ا… فتحی – عضو هیئت علمی دانشگاه کشاورزی رامین خوزستان
مجتبی گلابی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاداهواز

چکیده:

به منظور بررسی کارایی علفکشهای پهن برگ انتخابی گندم و کاربرد آنها با دو نوع نازل درکنترل خردل وحشی S.arvensis یک ازمایش صحرایی درسال زراعی ۸۵-۸۴ درهنرستان کشاورزی بهبهان اجرا گردید این تحقیق بصورت آزمایش کرت های یکبارخرده شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۴تکرار انجام شد کاربرد علفکشها با هریک از نازل های مخروطی hollow cone و تی جت XR TEE JET 8004 فاکتورهای اصلی طرح بودند کاربرد یک از علفکشهیا تو، فورـ دی و دوپلوسان سوپر هریک به میزان ۱/۵ لیتر درهکتار و همچنین آپیروس اوگران اکسترا و گرانستار به ترتیب با مقادیر ۰/۰۳ و ۰/۲۵ و ۰/۰۲ کیلوگرم درهکتار به همراه شاهد بدون کنترل علف هرز فاکتورهای فرعی آزمایش منظور شدند همه علفکشهای مورداستفاده درقیاس با شاهد باعث کاهش معنی دار تعداد و وزن خشک خردل وحشی و افزایش عملکرد گندم شدند کاربرد علفکش ها با نازل بادبزنی درمقایسه با نازل مخروطی باعث افزایش کارایی علف کش ها شد.