سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بیتا ناصری – استادیار بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اس

چکیده:

در سالهای ۸۹-۸۸ تاثیر سه فاکتور زراعی رقم لوبیا، تاریخ و عمق کاشت بروی شیوع بیماری پوسیدگی فوزاریومی ریشه در مزرعه آزمایشی لوبیا تحت شرایط آب وهوای استان زنجان در محل مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، ایستگاه خیرآباد مورد بررسی قرار گرفت. یادداشت برداری ها در سه مرحله گیاهچه، گل وغلاف دهی و رسیدگی فیزیولوژیکی انجام گرفت. علیرغم تفاوت معنی دار در توسعه بیماری، بکارگیری فاکتورهای رقم لوبیا، تاریخ و عمق کاشت در سه سطح مختلف باعث حذف آلودگی از مزرعه نشد. کاهش عمق کاشت و عقب انداختن تاریخ کاشت از اواسط اردیبهشت ماه به اواسط خرداد ماه (دیر کاشت) منجر به آلودگی کمتر برروی هر سه رقم لوبیا شد و کمترین آلودگیها معمولا بروی لوبیا قرمز و در نیمه فصل زراعی در مرحله گل و غلاف دهی لوبیا صورت گرفت.