سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سودابه شامحمدی – کارشناس ارشد باغبانی و عضو باشگاه پزوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
جعفر محمدی – استادیار علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
سید نجم الدین مرتضوی – استادیار علوم باغبانی و عظو هیئت علمی دانشگاه زنجان
سهراب شامحمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد کشاورزی دانشگاه ساوه

چکیده:

برای بررسی نوع قلمه و غلظت های نفتالین استیک اس د ی در ریشه زایی قلمه های لاکی بامبو Dracaena sanderiana در سال ۱۳۸۷ در دانشگاه واحد ابه ر،آزمایشی با دو فاکتور شامل A نوع قلمه در ۲ سطح( برگدار و بدون برگ ) و B نفتالین استیک اسید (NAA) در ۵ سطح ( ۰ و ۱۰۰ و ۲۰۰ و ۳۰۰ و ۴۰۰ پی پی ام) در ۳ تکرار بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی اجرا شد.پس از تیمار به مدت ۷۲ ساعت، قلمه ها در بطری هایی محتوی ۵-۲ سانتی متر آب مقطر قرار داده شدند .پس از گذشت حدود ۴ ماه اقدام به اندازه گیری صفاتی مانند تعداد ریشه ها، طول متوسط ریشه ها ، ریشه های بلندتر از ۵ سانتی متر و قطر ریشه ها شد.داده های حاصل توسط نرم افزار MSTAT-C آنالیز و مقایسه میانگین تیمارها توسط آزمون چند دامنه ای دانکن انجام شد .نتایج نشان داد ریشه دهی در قلمه های برگدار نسبت به قلمه های بدون برگ خیلی بهتر بوده است . همچنین نتایج نشان داد که اثر نوع قلمه و سطوح مختلف نفتالین استیک اسید از لحاظ آماری معنی دار گردیده است و بیشترین تعداد ریشه در تیمار قلمه برگدار * ۱۰۰ پی پی ام ، بیشترین طول ریشه در قلمه های برگدار*شاهد ، برگدار* ۱۰۰ (بدون تفاوت معنی دار با یکدیگر ) و بیشترین قطر ریشه در تیمار قلمه تیمار بدون برگ * ۱۰۰ پی پی ام تشکیل شد .