سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هدی عبدی حمزه کلایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
ولی اله دبیدی روشن – دانشیار دانشگاه مازندران

چکیده:

هدف از انجام این مطالعه تعیین اثر گرما و نوع فعالیت بر پاسخ HSP72 در دختران جوان فعال بوده است . ۲۵ دانشجوی دختر رشته تربیت بدنی )سن ۳±۲۱ سال وزن ۱۰/۲±۶۱ کیلوگرم قد ۷/۶±۱۶۲ سانتی متر و حداکثراکسیژن مصرفی ۵/۳±۳۷/۲میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم وزن در دقیقه( انتخاب و به طور تصادفی به سه گروه؛ فعالیت دوی استقامتیETGفعالیت قدرتی برونگراWTG و قرارگیری در معرض محیط گرم HG تقسیم شدند. پروتکل آزمون در گروه استقامتی شامل دویدن روی نوارگردان با شدت ۷۵-۶۵ درصد حداکثر اکسیژن مصرفی تا حد درماندگی بود. در گروه WTG نیز فعالیت برونگرای حرکت جلو بازو در ۱ نوبت )دو نوبت با ۰۵ درصد و دو نوبت با ۸۵ درصد یک تکرار بیشینه( انجام شد. آزمودنیهای گروهHG تنها در معرض گرما قرار گرفتند دمای محیط آزمایشگاه برای هر سه گروه۲±۳۳درجه و رطوبت ۵±۵۵درصد تنظیم گردید. خونگیری در سه مرحله )پیش آزمون، میان آزمون و ۷۵ دقیقه پس از اتمام فعالیت ( به دنبال ۱۴-۱۲ساعت ناشتایی، از ورید پیش بازویی بهعمل آمد. برای تعیین مقادیر HSP72 از روش ساندویچ الایزا استفاده شد . برای سنجش متغیرهای کنترلی تحقیق از قبیل کراتین کیناز و کورتیزول نیز به ترتیب از روش آنزیماتیک و الایزااستفاده شد. دادهها با استفاده از روش آماری مناسب شامل آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و دوطرفه و آزمون های تعقیبی LSD و شفه در سطحP≤ ۰/۰۵تجزیه و تحلیل شد