سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعید مقامی – دانشجوی کارشناسی ارشد
داریوش مولا – استاددانشگاه شیراز

چکیده:

دراین تحقیق ریزجلبک Chlorella Sp دریک فتوبیوراکتور لوله ای Annular ویک فتوبیوراکتور صفحه صاف Flat Plate جهت تولید زیست توده و جداسازی دی اکسید کربن co2 کشت داده شد که پس ازگذشت زمان هفت روز درشرایط هوادهی ۱۰درصد حجمی دی اکسید کربن میزان توده زیستی تولید شده درفتوبیوراکتور لوله ای برابر ۵/۷G/L می باشدکه تقریبا ۱۹ درصد بیشتر از توده زیستی تولید شده درفتوبیوراکتور صفحه صاف ۴/۷۹g/l می باشد با شرایط یکسان دلیل این امر بیشتر بودن نسبت سطح به حجم درفتوبیوراکتور لوله ای ۲۳/۲۷m-1 نسبت به فتوبیوراکتور صفحه صاف ۲۲/۲۲m-1 می باشد این نتیجه نشان میدهد فتوبیوراکتور لوله ای نسبت به فتوبیوراکتور صفحه صاف درشرایط یکسان دارای عملکرد بهتری جهت جداسازی دی اکسید کربن می باشد.