سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمود چگنی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
شاهین انصاری دوست –
مرتضی الماسی –

چکیده:

با توجه به نیاز روز افزون بشر برای بدست آوردن غذا و درراس آن غلات که بیشترین سهم را در هرم غذایی انسان دارد و باتوجه به کشت گندم در ۳۵۰ هزارهکتاراز اراضی استان خوزستان به صورت آبی و لزوم استفاده بهینه از خاک، تحقیقی به مدت یکسال زراعی بر روی مقایسه روش های خاک ورزی حفاظتی و مرسوم پس از برداشت گندم بر روی خواص فیزیکی خاک انجام گرفت. این تحقیق در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. تیمار های این طرح روشهای خاک ورزی شامل: ۱- آتش زدن بقایا + گاوآهن برگردان دار+دو بار دیسک، ۲- حفظ بقایا +گاوآهن برگرداندار+دو بار دیسک، ۳- حفظ بقایا+ چیزل+ دو باردیسک، ۴- حفظ بقایا+ دو بار دیسک عمود برهم ۵- بی خاکورزی بود. پارامتر های مورد بررسی شامل میزان برگردان شدن بقایا، جرم مخصوص ظاهری خاک، درصد موادآلی خاک، ، میزان نگهداشت رطوبت و نفوذپذیری خاک بودند. روشهای خاک ورزی تاثیر معنی داری بر میزان برگردان شدن بقایا، جرم مخصوص ظاهری خاک، درصد موادآلی خاک،میزان نگهداشت رطوبت و نفوذپذیری خاک، داشتند. روشهای خاک ورزی بر میزان برگردان شدن بقایا، جرم مخصوص ظاهری خاک، درصد موادآلی خاک، میزان نگهداشت رطوبت و نفوذپذیری خاک تاثیر معنی داری داشت. تیمار ۲ (گاوآهن برگرداندار+دو بار دیسک+حفظ بقایا) با تاثیرات همزمان افزایش درصد مواد آلی و میزان نگهداشت و نفوذپذیری مناسب نسبت به سایر تیمارها دارای برتری بود.پیشنهاد می شود که جهت انجام عملیات خاک ورزی با توجه به خاک های منطقه شمال خوزستان و کمبود مواد آلی این خاک ها از این تیمار استفاده شود