سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احسان چیت ساز – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایر
مجید طغیانی – استادیار گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان ، ا
غلامرضا قلمکاری – استادیار گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان ، ا
عباسعلی قیصری – استادیار گروه علوم دامی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، ای

چکیده:

تحقیق حاضر به منظور بررسی تاثیر نوع بستر و سطوح مختلف تراکم بر پوشش پر و واکنش ترس در جوجه های گوشتی صورت گرفت. دراین آزمایش از ۵۰۴ قطعه جوجه یک روزه سویه راس ۳۰۸ به صورت یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با ۸ تیمار ( ۴ تیمار تراکم و ۲ تیمار بستر )،اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل گروه های تراکمی ۱۰ ، ۱۳ ، ۱۶ و ۱۹ قطعه جوجه در متر مربع و دو نوع بستر شامل بستر های ماسه و پوشال چوب بود. جوجه ها به مدت ۴۹ روز ( ۰ تا ۴۹ روزگی ) تحت تاثیر تیمارها قرار گرفتند. در روزهای ۲۱ ، ۲۸ ، ۳۵ و ۴۲ دوره پرورش آزمایش امتیاز دهی پوشش پر انجام گرفت. همچنین در روز ۴۰ دوره پرورش آزمایش ترس انجام شد. پوشش پر تحت تاثیر تراکم گله قرار گرفت بطوریکه بیشترین و کمترین پوشش پر بترتیب در تراکم ۱۳ و ۱۰ قطعه در روز ۴۲ دوره پرورش و در تراکم ۱۶ و ۱۰ قطعه در روز ۲۸ دوره پرورش، مشاهده شد ولی نوع بسترتاثیری بر آن نداشت. از لحاظ واکنش ترس، جوجه های پرورش یافته بر روی ماسه، افزایش غیر معنی داری نشان دادند. از نظر تراکم گله، جوجه های پرورش یافته در تراکم ۱۹ قطعه جوجه به طور معنی داری نسبت به تراکم ها از لحاظ واکنش ترس حساس تر بودند( ۰۵ / P<0 ). نتایج حاصل از آزمایش نشان داد نوع بستر تاثیری بر پوشش پر و واکنش ترس در جوجه های گوشتی نداشت ولی تراکم گله بطور معنی داری پوشش پر و واکنش ترس را تحت تاثیر قرار داد.