سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مسلم شریفی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد بوم شناسی آبزیان دانشکده منابع طبیعی گیلان صوم
زهره رمضانپور – استادیار اکولوژی کاربردی و ارزیابی اکوسیستمهای آبی انستیتو تحقیقات بی
جاوید ایمان پور نمین – استادیار اکولوژی آبهای جاری دانشکده منابع طبیعی گیلان صومعه سرا

چکیده:

مطالعه حاضر با هدف ارزیابی تاثیر نوع بستر طبیعی گلی، چوبی، سنگی و شنی برپراکنش و فراوانی دیاتومه Pleurosira laevis در تابستان ۱۳۸۹ انجام شد نمونه ها از سطح بسترهای طبیعی اپی لیتون، اپی دندرون، اپی پسامون و اپی پلون از رودخانه ماسوله رودخان عرض شمالی ۳۷۰۲۲ تا ۳۷۰۲۳ از مدار استوا و طول شرقی ۴۹۰۱۷ تا ۴۹۰۱۹ واقع در شمال ایران غرب استان گیلان جمع آوری شدند در مسیر رودخانه ۵ ایستگاه در یک محدوده ۱۵ کیلومتری برای نمونه برداری از بسترهای طبیعی انتخاب گردید. ارتفاع از سطح دریا و فاکتورهای نیترات، اورتوفسفات، سیلیکات، آهن، شوری هدایت الکتریکی PH,EC در تمامایستگاه ها مورد اندازه گیری قرارگرفت. تغییرات جمعیت P.laevis و ارتباط آن با فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی بررسی گردید. رودخانه دارای عمق آب کمتر از نیم متر و دارای دمای بین ۲۹-۳۰ درجه سانتی گراد میزان هدایت الکتریکی ۱۳۷۰S.cm -1 μ -۶۱۷میزان ph از ۸٫۳۸ -۷٫۸۲ بود.