سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اعظم جعفری نجف آبادی – دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس
یوسف حمیداوغلی – استادیار و استاد گروه علوم باغبانی دانشکده علوم باغبانی دانشگاه گیلا
رضا فتوحی قزوینی – استادیار و استاد گروه علوم باغبانی دانشکده علوم باغبانی دانشگاه گیلا

چکیده:

در این پژوهش ریزنمونه های جوانه جانبی کیوی فروت (رقم هایوارد ) پس از گندزدایی، در محیط کشت موراشیگی و اسکوگ (MS) حاوی ۲ میلی گرم در لیتر بنزیل آدنین (BA) استقرار یافتند. در آزمایش شاخه زایی، ریزنمونه های جوانه جانبی روی ۹ محیط کشت پایه MS با غلظت های مختلف BA و (۰ و ۱ و ۲ میلی گرم در لیتر) و ایندول استیک اسید (IAA) و (۰ و ۰/۱ و ۰/۲ میلی گرم در لیتر) به صورت مجزا یا در ترکیب با همدیگر کشت داده شدند. بالاترین پرآوری شاخه در محیط دارای ۲ میلی گرم در لیتر BA به دست آمد. در آزمون ریشه زایی، از محیط پایه MS به همراه ۴ سطح BA (0 و ۱ و ۲ و ۳ میلی گرم در لیتر) و ایندول بوتیریک اسید (IBA) یا IAA (0 و ۱ و ۲ و ۳ میلی گرم در لیتر) استفاده شد . بهترین نتیجه در تعداد و طول ریشه در محیط پایه MS شامل ۳ میلی گرم در لیتر IBA حاصل شد. تاثیر IAA بر روی ریشه زایی معنی دار نبود و حدود ۸۰ درصد از گیاهچه های تولیدی ریشه دار شده در مرحله سازگاری زنده ماندند.