سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرشاد کیوان بهجو – استادیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه محقق اردبیلی
فاطمه علیلو – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری
رقیه قریشی – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری

چکیده:

نیاز برای فهم تاثیر بهره برداری براکوسیستم جنگل در صورتی که بخواهیم این شیوه بهرهبرداری را در راستای توسعه پایدار بدانیم مهم و ضروری میب اشد به منظور بررسی تاثیر آب و هوا بارندگی برشدت آسیب به درختان سرپا در اثر فعالیت چوبکشی پژوهشی درمنطقه جنگلی چفرود شاندرمن به انجام رسید بدین منظور پارسل ۲۳۱ از سری ۲ حوزه آبخیز چفرود شاندرمن انتخاب شد بررسی ها در سه مسیر چوبکشی در روزهای آفتابی و بارانی انجام شد نتایج مقایسه میانگین ها به روش تی استیودنت نشان دادکه شدت آسیب آسیب سنگین به درختان سرپا درروزهای بارانی از نظر تعداد درختان با آسیب سنگین بصورت معنی داری بیشتر از روزهای آفتابی می باشد لذا با توجه به نتایج حاصله بایستی عملیات چوبکشی را به روزهای آفتابی موکول نمود.