سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سارا ذکی زاده رودسری – دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته گیاهان زینتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
بهزاد کاویانی – استادیار و عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
رسول انسی نژاد – استادیار و عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
حسین خدابخش – دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته گیاهان زینتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف تناوب نوری بر ریز ازدیادی آمارلیس ) Hippeastrum johnsonii ( مطالعه ای در قالب طرح کامل تصادفی با تیمار تناوب نوری در ۳ سطح ۱۶-۸و۴-۱۰و۱۲-۱۲ ( به ترتیب روشنایی-تاریکیدر ۳ تکرار و ۹ پلات آزمایش انجام شد. نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اث تناوب نوری بر صفات اندازه گیری شده در سطح ۱ یا ۵ درصد آماری معنی دار بود. مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که تیمار تناوب نوری ۱۶ ساعته بلندترین طول ریشه ۲/۶۹سانتیمتر بیشترین طول ریشه ۲/۱۸ سانتیمتری بالاترین قطرپیاز۳/۱۵ رمتر( و بیشترین طول برگ ۷/۹۶سانتی متر( را داشت.