سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمدتقی امینی –
امه لیلا خلج –
سیده فاطمه سجادی –

چکیده:

هدف ازاین پژوهش بررسی تاثیر نهادینه کردن نوآوری و عوامل درونی و بیرونی بهره وری کارکنان دربخش خصوصی می باشد بهره وری به عنوان معیاری برای سنجش کارایی و اثربخشی درفعالیت های اقتصادی مطرح است انواع گوناگون بهره وری درسطوح مختلف مطرح می شود درسطح کارکنان بی شک سرمایه گذاری صحیح برروی توسعه نیروی انسانی موجب افزایش بهره وری کیفیت کار و خلاقیت کارکنان می گردد عواملی ازقبیل ارزش افزوده محصول یا خدمت ارایه شده ارزش ستانده و هزینه ی نیروی کار ازجمله عوامل اساسی تاثیر گذار برروی شاخصهای بهره وری کارکنان هستند نتایج این تحقیق برای م دیران و افراد صاحبنظر ازاهمیت بالایی برخوردار است دراین پژوهش نتایج اجرای یک طرح موفق نواور و تاثیر آن برمیزان بهره وری کارکنان درسازمانهای خصوصی مورد سنجش قرارگرفته است که از میان شرکت های خصوصی موجود درشهر صنعتی کاوه ده شرکت به صورت تصادفی انتخاب شده و پرسشنامه ها میان کارکنان شرکت ها توزیع و جمع آوری گردیده است و پس ازانجام ازمونهای اماری و تجزیه و تحلیل درنهایت مشخص گردید که نهادینه کردن نوآوری و عوامل بهره وری درونی کارکنان بطور ترکیبی با عوامل بیرونی کارکنان درارتباط است