سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احسان شهسواری – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی، دانشگاه آزاد اسلامی زنجان
نادر عباسی – استادیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ، کرج

چکیده:

با توجه به گستردگ ی آبها ی شور در سطح زم ین، همواره این احتمال وجود دارد که خاکها تحت تأثیر آبهای شور قرار گرفته و کیفیت آنها تغییریابد. مواد ش یمیایی ناش ی از ش یرابه محلهای دفن زباله و یا مواد زائد ناشی از کارخانجات از جمله عوامل دیگری هستند که م ی توانند باع ث تغییر خواص ژئوتکنیکی خاکها گردند. تغییر در خواص برشی خاکها می توانند باعث ایجاد تغییراتی در طراحی پی های متکی بر خاکهای آغشته به موادشیمیایی شود . بنابراین شناخت رفتار و عکس العمل خاکها تحت تأث یر محلولهای مختلف می تواند در طراحی ها و تصمیم گیری صحیح موثر واقعشود. در ا ین تحق یق تأث یرنمک سولفات سد یم بر روی خصوصیات مقاومت برشی خاک های رسی مورد بررسی قرار گرفته است . بد ین منظور با افزودن مقاد یر مختلف نمک سولفات سد یم شامل ۰ ،۰٫۵ ، ۱و۳و۱۰ درصد وزنی به دو نوع خاک رسی با طبقه بند ی CH و CL نمون ه ها ی آزمایش م صنوعی ساخته شدند. به منظور تعیین دقیق ویژگیهای شیمیایی نمونه ها، آزمایش تجزیه شیمیایی و تعیین مشخصات شیمیایی نمونه مورد بررسی، ظرف یت تبادل کات یونی CEC تع یین آن یون ها و کات یون های موجود در عصاره اشباع، اسیدیته، شوری ،((PH ،EC)) انجام گرفت. سپس آزمایش سه مح وریUU در سه تکرار بر رو ی تیمارهای مختلف انجام گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده از آزمایشهای مختلف مشخص گردید که با افزایش میزان نمک سولفات سدیم در هر دو نوع خاک چسبندگی خاک افزایش و زاویه اصطکاک داخلی کاهش می یابد