سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مرضیه طالبی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
گیتی امتیازی – گروه زیست شناسی دانشگاه اصفهان
غلامرضا بلالی –
عباس اخوان سپهی – گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

باکتریهای هالوفیل باکتریهای اکسترموفیل هستند که درغلظت های مختلف نمکقادر به زنده ماندن هستند این باکتریها کاربردهای مختلف درصنعت دارند عموما برای از بین بردن پسمانده های کارخانجات بسیارمفید واقع شده اند باکتریهای جداشده از آب دریا به گونههای اسپوردار باسیلوس هاست یکسری ازاین باکتریها شناسایی شده اند ازجمله باسیلوس سابتیلیس باسیلوس پامیلوس SB3002 باسیلوس پامیلوس ZED17 این باکتریهاقادر به رشد درغلظت های مختلف نمک ۰و۵و۱۰درصد دردمای ۳۰درجه سانتیگراد و ۷/۵-۷PH هستند کهدراین حالت هیدرولیز کراتین را با تغییر شرایط بصورت متفاوت انجام میدهند باوجود اینکه این باکتریها دریازی هستند افزایش نمک درصد فعالیت آنزیم را پایین می آورد و آزمایش نشان میدهد که نمک با کاهش فعالیت انزیم باعث کاهش هیدرولیز پرنیز می شود دراین تحقیق روشن شد که باسیلوس های دریازی علاوه برهیدرولیز پرقادر به هیدرولیز پروتئین کازئین و ژلاتین می باشند گرچه هر ۵درصد نمک هیدرولیزپررا حدود ۷درصد کاهش میدهد.