سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بهروز ساریجه کور – دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
فاطمه موسی زادگان –
مسعود لطیفی –

چکیده:

کیسخوردگی دوخت پدیده نامطلوبی است که غالبا در پارچههای سبک و متراکم روی میدهد. اگرچه کشش نخ درماشین دوزندگی عامل مهمی در ایجاد کیسخوردگی دوخت است، از آنجایی که پارچههای متراکم ساختاری فشرده دارند،بنابراین در بین نخهای تار و پود فضای کمی وجود دارد و لذا فضای اشغالی توسط نخ دوخت در پارچه عامل مهمی در بروز کیسخوردگی است. به علاوه در هر محل درهمرفتگی نخ سوزن و ماسوره، فضای اشغالی توسط نخ دوخت دو برابر میشود.همچنین با نفوذ سوزن در پارچه در حین فرآیند دوزندگی، نخهای تشکیلدهنده پارچه به طرفین سوزن هدایت میشوند و به نظر میرسد که اندازه سوزن نیز در بروز کیسخوردگی موثر اشد. در این مطالعه به منظور بررسی تاثیر پارامترهای ماشین دوزندگی بر کیسخوردگی ناشی از تراکم ساختاری پارچه، تراکم پارچه و کشش نخ دوخت در حین آمادهسازی نمونهها،ثابت نگه داشته شده و نمره سوزن، نمره نخ دوخت و طول بخیه متغیرهایی هستند که تاثیر آنها بر کیسخوردگی مورد بررسی قرار گرفته است.