سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید سیدمهدوی – دانشگاه صنعتی شریف، تهران،
علی عباسپورتهرانی فرد – دانشگاه صنعتی شریف تهران

چکیده:

با رشد و گسترشتولیدات پراکنده در صنعت برق، نیاز به بررسی وشناخت هرچه بیشتر عواقب و تاثیرات آنها بر روی شبکه قدرت بیشتر احساس میشود. یکی از این اثرات کاهش تلفات در شبکه است که اگر مساله تعیین اندازه و مکان تولیدات پراکنده به صورت بهینه انجام شود میتوان مقدار تلفات را حداقل ساخت. یکی دیگر از راههای کاهش تلفات، بازآرایی با تغییر آرایش شبکه توزیع است. هنگام تغییر آرایشهمواره باید قیدهایی نظیر شعاعی بودن شبکه و در بر گرفتن تمامی باسها و قیود ولتاژ و جریان شبکه رعایت شوند که این امر بازآرایی را تبدیل به یک مساله بهینهسازی میکند. در اینجا به بررسی اثر نقطه کار بهینه تولیدات پراکنده بر روی میزان کاهشتلفات حاصل از تغییر آرایش شبکه پرداخته میشود. روش کار به این صورت است که پس از تقسیمبندی انواع تولیدات پراکنده، نقطه کار بهینه تولیدات پراکنده تعیین و سپس شبکه در حضور تولیدات پراکنده با مکان بهینه، بازآرایی میشود. در پایان، نتایج جایابی بهینه و بازآرایی شبکه نمونه ۳۳ باسی برای انواع مدلهای توان تولیدات پراکنده ارایه میشوند.