سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

معین حسنی اسطلخی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
علیرضا فرومند – دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
صدرالدین پورتقی لسکوکلایه –
علی عبدزاده گوهری –

چکیده:

یکی از خصوصیات مهمی که پس ازهرآبیاری با زمان تغییر میکند نفوذآب درخاک است که میتواند مانع ازرسیدن آب کافی به محیط اطراف ریشه درگیاه گرددجهت بررسی تغییرات نفوذ آب درخاک برارتفاع بوته و عمق ریشه آزمایش فاکتوریل درقالب طرح بلوک کامل تصادفی درسه تکرار درشهرستان استانه اشرفیه دراستان گیلان درسال زراعی ۱۳۹۰ اجرا گردید دراین تحقیق مدیریت آبیاری شامل بدون آبیاری و آبیاری با دورهای ۶و۱۲و۱۸ روز به عنوان تیمار اول و مقادیر مصرف کود بیولوژیک فسفردار شامل ۰و۱و۲و۳ گرم برلیتر درهر پلات به عنوان تیمار دوم انتخاب شد نتایج تحقیق نشان داد که ارتفاع بوته و عمق ریشه تحت شرایط آبیاری درسطح احتمال یک درصد معنی دار بود و مقادیر کود بیولوژیک نیز فقط برارتفاع بوته تاثیر داشت مقدار نفوذپذیری خاک نیز بهمقدار ثابت ۱۳میلی متر برروز رسید.