سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سارا ذکی زاده رودسری – دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته گیاهان زینتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
بهزاد کاویانی – استادیار و عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
رسول انسی نژاد – استادیار و عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
حسین خدابخش – دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته گیاهان زینتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف تناوب نوری بر ریز ازدیادی آمارلیس ) Hippeastrum johnsonii ( مطالعه ای در قالب طرح کامل تصادفی با تیمار NAA 2 و ۴ میلی گرم در لیتر( به ترتیب در ۳ تکرار و ۱۲ ،۱ ، در ۴ سطح ) ۰پلات آزمایشی انجام شد. نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اثر NAA بر صفات اندازه گیری شده در سطح ۱ درصد آماری معنی دار بود. مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که ۴ میلی گرم در لیتر NAA باعث افزایش معنی دارطول ریشه، قطر پیازچه، طول بلندترین ریشه و طول برگ گردید و شاخص های مرتبط با ریز ازدیادی آمارلیس رابهبود بخشید