سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی اصغر انواری رستمی – عضو هیئت علمی دانشیار رشته مدیریت دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

رمز موفقیت سازمانهای امروزی در ارتقای بهره وری و بهبود عملکرد سازمانی می باشد اندیشمندان بهره وری راهکارهای مختلفی را برای ارتقای بهره وری سازمان ها ارایه نموده اند یکی از مهمترین تکنیکهای انقلابی در زمینه ارتقای بهره وری بهره گیری مناسب از مدیریت مشارکتی و نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها می باشد این مقاله درصدد است تا تاثیر نظام پیشنهادها در بهبود بهره وری و عملکرد سازمانی را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد. جهت بررسی نظام مند این تاثیر مدل مفهومی در انتهای این مقاله ارایه گردیده است درمدل پیشنهادی بکارگیری مدیریت مشارکتی و نظام پیشنهادها برچند متغیر واسطه ای نظیر سطح رضایتمندی کارکنان تاثیر گذاشته و از آن طریق موجبات بهره وری و عملکرد سازمانی را فراهم می نماید. دراین مدل همچنین متغیرهایی نظیر میزان اعتماد کارکنا ن به سازمان و سطح تحصیلات و مهارت و دانش کارکنان به عنوان متغیرهای تعدیل کننده در نظر گرفته شده اند به نحوی که قادرند رابطه میان نظام مشارکت و پیشنهادها بربهره وری وعملکرد سازمانی را تعدیل نمایند.