سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ولی مهدی نژاد – عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
بدرالدین اورعی یزدانی – عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
فاطمه فرخی – دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت آموزشی

چکیده:

تحقیقات و مطالعات مختلف نشان میدهد اجرای نظام پیشنهادها که یکی از برنامه های مدیریت مشارکتی است درعملکرد سازمان تاثیر بسیاری دارد از ان جمله می توان به بهبود فرایندهای کاری توسعه ارتباط مدیریت وکارکنان بروز خلاقیت ها اگاهی مدیریت از توانایی های کارکنان افزایش مشارکت و حس همکاری در بین کارکنان و … اشاره کرد هدف مطالعه ی حاضر بررسی میزان تاثیر اجرای نظام پیشنهادها در تحقق اهداف و نتایج ذک رشده از دیدگاه معلمان و مدیران است به همین منظور کلیه مدیران و معلمان مدارس شهرستان اباده به عنوان جامعه اماری این تحقیق در نظر گرفته شدند با استفاده از جدول تعیین نمونه مورگان و کرجسی ۱۹۷۶ تعداد ۲۷۰ نفر نمونه برای این مطالعه انتخاب شدند این تحقیق از نوع توصیفی – پیمایشی بوده و برای جمع اوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد و در اختیار نمونه ها قرارگرفت برایتجزیه و تحلیل داده ها از تلفیقی از امار توصیفی مانند میانگین انحراف معیار میانه و امار استنباطی از جمله t تک گروهی، t مستقل و تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شد. در بررسی نتایج مشخص شد که اجرای نظام پیشنهادها در توسعه ارتباط مدیریت وکارکنان افزایش مشارکت و حس همکاری کارکنان اگاهی مدیریت از توانایی های افراد و بروز خلاقیت و به فعل دراوردن استعدادهای افراد تاثیر ی در حد متوسط و بالای متوسط دارد.