سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش و جشنواره استانی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

زهرا حسنی رکن آبادی –

چکیده:

ساختار سلسله مراتبی و بوروکراتیک سازمانی، علیرغم ن قاط قوت ز یادی که در کنترل فعالی تها و کارک نان دارد، دارای نقاط ضعف بسیاری است. علت اصلی این نقاط ضعف در عدم توجه به نیازهای عالی انساا مثلعزت ن فس و تما یل او به بروز توانم ندیهای خویش، فته است. لذا به منظور رفع این مشکل راهکارهایی اندیشیده شده که یکی از آا مدیریت مشارکتی است . مدیریت مشارکتی عبارت است از عملیاتی که طی آنکارکنان یک سازمان را در روند تصمیم گیری، تصمیم سازی و حل م سائل و م شکلات دخا لت م ی ده ند . تأک ید این شیوه، بر همکاری و مشارکت داوطلبانه کارکنانا ستوار ا ست و از اندی شه ها، ن ظرات و ابت کارات آا در حل مشکلات و مسائل سازمان استفاده می کند مکانیزم های متفاوتی برای عملی کردن مدیریت م شارکتی و جود دارد که ی کی از آ ا ا ستقرار ن ظامپذیرش و بررسی پیشنهادها است. نظام پیشنهادها، سی ستمی ا ست که می توان از ف کر و اندی شه های کارکنان برای مسئله یابی، چاره جویی و حل مسائل و م شکلات سازمانی بهره ج ست . در وا قع با ا ستفاده از نظام پیشنهادها، محیطی در سازمان بوجود می آید که کارکنان، مشتریان و کلیه افرادی که با سازمان در ارت باط دار ند – از عالیترین رده سازمانی تا پایینترین سطح آن- نظرات، ایده ها و پیشنهادهای خود را در زمی نه حل م شکلات و نار سائیها و ا یجاد به بود مستمر در فعالیتهای سازمان به مدیریت ارائه می نمایند و کمیته های مربوطه پس از بررسیپی شنهادها، موارد قا بل ا جرا را، به ا جراء می گذارند