سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش و جشنواره استانی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حسین اسماعیلی – آموزش و پرورش ناحیه یک قم

چکیده:

مشارکت یک مفهوم تاریخی است که ریشه دراداره امورعمومی و افکار مذهبی دارد به عنوان مثال مشارکت درمبنای مشورت دراسلام تحت عنوان شورا مدنظر قرارگرفته است قران کریم به طور صریح مدیران را مکلف می کند دراموری که تحقیق و تفحص دارند برمبنای مشورت به تصمیم گیری بپردازند مدیریت مشارکتی علیرغم قدمت تاریخی خود بعد ا زانقلاب صنعتی به صورت علمی مورد بررسی قرارگرفت نظام مدیریت مشارکتی یکی از نظامهای مدیریتی پویاست که نقش مهمی درتوسعه منابه انسانی سازمان ایفا م یکند درنظام پیشنهادها کارکنان به عنوان یک عامل اجرایی مدیریت مشارکتی می باشند درنظام همکاری فکری و و عملی کلیه اعضای یک سازمان درمسائل و ارتقا بهره وری فعالانه اندیشه کرده و حاصل آن را درقالب طرح و پیشنهادات به سازمان ارایه م یکنند و بدین طریق یک نظام همفکری و هم اندیشی برای رسیدن به اهداف سازمان بوجود می آید.