سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش و جشنواره استانی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی عطافر – دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان
احمدرضا اخوان صراف – دانشکده مدیریت، دانشگاه شیخ بهایی

چکیده:

مجموعه تلاش های توام با همکاری و مشارکت که توسط کارکنان و مدیران سازمان ها در جهت بهبود و توسعه کسب و کارموجود صورت می گیرد را کارآفرینی سازمانی می نامند. کارآفرینی سازمانی گرایشی است که سازمان ها را درگیر فعالیت هاییمی کند تا بتوانند بطور موفقی تآمیزی فرصت ها را شناسایی کرده و بروی آنها سرمای هگذاری کنند. ضرورت کارآفرینی در سازمان ها با توجه به افزایش سریع رقابت و عدم پاسخگویی شیوه های مدیریت سنتی امری بدیهی است. در فرآیند کارآفرینی سازمانیمحصولات یا فرآیند های خدمات نوآوری شده در خدمات نوآوری شده در یک سازمان به ظهور می رسند.کارآفرینی سازمانی نیازمند ابزار است و یکی از ابزارهای مفید، نظام پیشنهادات است. نظام پیشنهادات تکنیکی است که می توان از اندیشه کارکنان برای مسئله یابی و حل مشکلات سازمانی بهره جست. بر اساس نظام پیشنهادات کلیه کارکنان می توانندایده ها ، ابتکارات و نظرات خود را برای رفع نارسایی های موجود در روند کاری و یا بهبود روش های انجام کار ارائه دهند. هدف این مقاله ارائه طرحی برای توسعه کارآفرینی سازمانی بر اساس نظام پیشنهادات است