سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش و جشنواره استانی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

سعیده پورامین زاد – کارشناس مدیریت بازرگانی
بابک پیمان طلب مستقیم – کارشناس شیمی

چکیده:

با توجه به تغییرات تحولات سریع و افزایش توان و قابلیتهای رقابتی شرکتها و سازمانها در جها ن امروز، میزان مطلوبیت عملکرد تک تک اجزای کاری سازمان و مجموع آن میتواند بهعنوان معیار سنجش موفقیتیک سازمان برای مدیران بسیار حائز اهمیت باشد دراین راستانقش کارکنان در دستیابی به اهداف فوق و نیز بهره برداری از توان فکری و توانمندیهای نیرویانسانی بهعنوان سرمایه نهفته بسیار حساس بوده که خود مستلزم بهوجود آمدن ساختار مناسب سوق دادن توانمندی های کارکنان سازمان برای تحقق اهداف فعلی و آینده سازمان میباشد. نظام پیشنهادات یکی از شیوههای مدیریت مشارکتی است که در آن، کارکنان سازمان حق دارند برای بهتر کردن کیفیت و کمیت همه عواملی که بر کار یا زندگی کاری آنان اثر میگذارند به اندیشه بپردازند وبه منظور از میان برداشتن دشواریها راه چاره هایی را که مناسب و موثر میدانند برای بررسی کارشناسان پیشنهاد کنند تعهد سازمانی در مدیریت و ادبیات علوم رفتاری عامل مهمی در روابط بین افراد و سازمانها میباشد در این مقاله به ابعاد تعهد سازمانی از دیدگاه آلن و می یر پرداخته شده است